Training & Coaching

Henk Smits is auteur van de handboeken “Rode Loper Aanpak voor de overheid” en “Op zoek naar economische dynamiek”. Beide handboeken zijn leidraad voor onze TOPCLASS-Cursus. De cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam in de functie van gemeentelijk accountmanager of bedrijfscontactfunctionaris. In uw werk voelt u zich betrokken, bent nieuwsgierig, creatief en enthousiast. U bent succesvol als katalysator tussen bedrijfsleven en gemeente, maar ook koortsachtig op zoek naar nieuwe economische dynamiek. U ziet nog steeds kansen in een sterk veranderende economie, maar zoekt handvatten om ze te pakken!

Deze cursus is geschreven vanuit het perspectief van de medewerkers. Tevens is de cursus bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders zodat deze beter betrokken worden bij het opstellen én uitvoeren van het economisch beleid. Het geeft inzicht in alle aandachtsgebieden omtrent beleid, ruimtelijke ontwikkeling, het acquireren van bedrijven, etc. Dat alles vanuit zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. De uitdagingen, maar vooral de valkuilen en probleemgebieden waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden, vormen het uitgangspunt van dit leerboek.  

Centraal staat het didactische principe van ‘zelfontdekkend leren’: Wat iemand zelf ontdekt en ervaart, begrijpt, accepteert en onthoudt hij, draagt hij uit en past hij toe (leertheorie Kolb, Bruner, e.a.). Vanuit persoonlijke overtuiging en intrinsieke motivatie maak je betere keuzes voor je werk en presteer je beter. In-Company cursussen leveren blije en waardevolle medewerkers en duurzaam resultaat op.  

TOPCLASS modules:  

Module 1 - De accountmanager en de nieuwe economie Dit behandelt de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de accountmanager in een dynamische economie. Tevens zetten we in deze stap uiteen welke kenniscomponenten en vaardigheden dit vereist, mede in relatie tot de eisen die de nieuwe economie stelt. Denk aan: 

 • Effectievere inbedding van functie en positie in de organisatie 
 • Versterken van intern draagvlak bij bestuur en organisatie
 • Probleemoplossend vermogen verbeteren
 • Verwerven van nieuwe vaardigheden en competenties
 • Effectiever verbinden van markt- en non-profitpartijen
 • Persoonlijke en vakinhoudelijke doelen herkennen en toepassen
 • De sleutelrol van informatie en kennis beter begrijpen en toepassen  

Module 2 - Marketing en communicatie. Dit geeft allereerst inzicht in de marketingactiviteiten waar de accountmanager mee te maken krijgt. We laten zien dat er zes bedrijfsprocessen zijn die zorgen voor een optimaal resultaat. Onderwerpen als ‘wie is onze klant’, ‘hoe kunnen we deze doelgroep bereiken’ en ‘wat verkopen we eigenlijk’ komen hier aan bod. Daarnaast gaan we tijdens deze stap in op de basis-informatiebehoefte. Deze module geeft ook inzicht in de activiteiten die de accountmanager dient te verifiëren alvorens hij tot een aanvraag van een klant, resp. het oplossen van een probleem van een ondernemer kan komen. 

 • De ondernemer centraal
 • Afstemming van vraag en aanbod
 • Beleid en strategie
 • Broedplaatsen voor nieuwe economische dynamiek
 • De visie op dienstverlening 
 • De veranderende markt
 • De doelgroepen
 • Verkoopstrategie, internet en social media Prestatiemeting en feedback  

Module 3 - Relatiebeheer Hiermee staat of valt de effectiviteit van de Rode Loper Aanpak ©. Hier gaat het om:

 • Opbouw en consolidatie van extern draagvlak
 • Focus op de eigen ondernemers
 • Het nut en inzet van zakelijke netwerken
 • Vertrouwen en integriteit
 • Accountmanagement vaardigheden
 • Algemene en bijzondere samenwerkingsprojecten tussen gemeente en bedrijfsleven
 • Regionale samenwerking bij voorbereiding en uitgifte van bedrijfsterreinen of revitalisering
 • Effectief gebruik van netwerkorganisaties  

Module 4 - Rode Loper Aanpak Hier beschrijven we de rol van de accountmanager binnen het besluitvormingsproces van een ondernemer. Het begint bij het eerste contact het generieke uitgifte proces. We maken gebruik van een in de praktijk bewezen uitgiftehandleiding en een standaard intakeformulier. Verder werken we de processtappen binnen het proces uit en bieden we de cursist een effectieve handreiking voor de ‘uit te voeren taken. We leggen de nadruk op:

 • De kansen die de lokale economische dynamiek biedt, worden concreet en succesvol vertaald in resultaten. 
 • Draagvlak bij bestuur, organisatie en bedrijfsleven
 • De ondernemer wordt met raad, data en ondersteuning bijstaan, zodat deze zorgvuldiger en sneller kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf
 • Minder afbreukrisico’s en uren voor medewerkers, adviseurs, etc.
 • Toetsbare expertise voor een maximaal en duurzaam resultaat! Praktisch en meetbaar  

Module 5 - Projectmanagement Deze module diept een onderdeel van de Rode Loper Aanpak © uit. Het biedt de accountmanager kennis en vaardigheden om het traject van aanvraag tot oplevering van de vestiging of uitbreiding van een bedrijf op gestructureerd en controleerbaar te laten verlopen. Ook voor revitalisering- en verplaatsingstrajecten van bedrijven is projectmatig werken beslist noodzakelijk. Doel is het aanleveren van instrumenten om per direct de werkwijze te verbeteren. De belangrijkste elementen: 

 • Organiseren van een project 
 • Productbeschrijving en controlelijsten (intake en oriëntatie, kavelselectie, sluiten van het contract, evaluatie)
 • Voeren van een projectadministratie 
 • De projectorganisatie 
 • Beheersen van het project (kosten, personeel, kwaliteit, risico’s en planning)  

 

Copyright © 2013-2020.