Boek meetbare resultaten!

 • Hét betrouwbare en succesvolle instrumentarium voor gemeenten
 • Meetbaar verbeteren van vaardigheden en resultaten in het beleidsveld economie en arbeidsmarkt
 • De enige methodiek waar ondernemers, bestuurders en medewerkers duurzaam ‘blij’ van worden
DOWNLOAD GRATIS
UW WHITE PAPER

'Be prepared or be prepared to fail'

VOOR WIE IS DE RODE LOPER AANPAK?

Voor elke gemeente die haar afdeling Economische Zaken zo wil inrichten dat deze blijvend succesvol inspeelt op economische dynamiek, effectief beleid wil ontwikkelen en concrete plannen van bedrijven enthousiast ondersteunt. Een actieve en professionele zakenpartner zijn vanaf het eerste contact tot en met de borrel bij de opening. 

Met blije ondernemers en tevreden medewerkers! De methodiek is ook prima toepasbaar in bijvoorbeeld het sociaal domein en voor het MKB.  

Doel van de Rode Loper Aanpak is het aanleveren van een effectief pakket gereedschap voor gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. De methode is meetbaar. 

De methodiek zorgt voor verbeterde vaardigheden van medewerkers en het aantoonbaar verbeteren van het ondernemersklimaat. Ondernemers worden met raad en ondersteuning bijgestaan, zodat deze zorgvuldiger, sneller en efficiënter kunnen schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf. 

Ondernemer en gemeente maken daardoor minder kosten voor adviseurs, uren, werkvertragingen, etc. Dat levert blije ondernemers en blije medewerkers op!  

Provincie Gelderland heeft besloten dat elke gemeente een rode loper aanpak opneemt in haar werkwijze en omschrijft het als volgt: “Met de rode loper aanpak bedoelen we het actief inspelen op vragen van bedrijven bij uitbreiding of nieuwvestiging. We bieden aan actief mee te denken tijdens het gehele proces van besluitvoorbereiding zodat de doorlooptijden worden bekort en afbreukrisico’s snel worden onderschept”.  

WAT LEVERT DE RODE LOPER AANPAK OP?  

De Rode Loper Aanpak is een mix van instrumenten gericht op houding, gedrag en kennis van medewerkers, invoeren van bedrijfsprocessen en uitwerken van economisch beleid. 

Per opdrachtgever wordt een ‘menukaart’ samengesteld op basis van een QuickScan. Deze kan fasegewijs kan worden uitgevoerd. De kansen die de lokale economische dynamiek biedt, worden concreet en succesvol vertaald in resultaten. Er ontstaat snel meer draagvlak bij bestuur, organisatie en bedrijfsleven.  

Daarnaast:  

 • Wordt de ondernemer met raad, data en ondersteuning bijgestaan, zodat deze zorgvuldiger en sneller kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf
 • Levert het veel minder afbreukrisico’s en kosten op voor eigen medewerkers, adviseurs, etc. 
 • Levert het toetsbare en meetbare expertise voor de eigen medewerkers op voor betere prestaties en blije gezichten  

WAAROM ONZE RODE LOPER AANPAK?

Onze aanpak is maatwerk. Pas na een uitgebreide audit doen we een voorstel voor een gefaseerd plan van aanpak in de vorm van een ‘menukaart’. Leiding, medewerkers en vakafdelingen voelen zich snel betrokken bij de methodiek. Het levert duurzaam draagvlak op, dat zich uit in creativiteit en enthousiasme.

Onze aanpak is een succesvolle methodiek om bruggen te bouwen tussen bedrijfsleven, bestuur en organisatie. Het helpt medewerkers bij de zoektocht naar nieuwe werkgelegenheid. Dat levert kansen op in een sterk veranderende economie, met handvatten om ze te pakken.  

We hebben de afgelopen 25 jaar bijzonder veel kennis en ervaring opgebouwd bij onze opdrachtgevers. Met de meeste aandacht voor mensen. Constant de processen verbeterd hoe een gemeente effectief ondernemers kan helpen die willen expanderen of verhuizen. 

Onze unieke ervaring met ons eigen familiebedrijf als directeur/eigenaar helpt hierbij natuurlijk. Sinds 12 jaar werken we met een betrouwbaar pakket aan instrumenten, gericht op medewerkers, processen en inhoud.  

LEGT U DE RODE LOPER AL UIT?

 • Hebben uw mensen voldoende inzicht in de economische dynamiek van het bedrijfsleven voor het versterken van het economisch klimaat? 
 • Is er intern voldoende draagvlak? 
 • Is uw informatiehuishouding ‘fit for use’? 
 • Krijgen uw medewerkers de juiste actuele scholing? 
 • Spelen uw bestuur en organisatie hier op in?

BE PREPARED OR PREPARE TO FAIL

Be prepared or be prepared to fail’ is een ongeschreven wet voor elke organisatie. Dus ook voor een overheid die een succesvolle partner wil zijn voor de motor van de economie. 

Hoe bereid je je voor? Bel ons (0653 177686) voor een vrijblijvend verhelderend gesprek. We komen graag naar u toe!  

Copyright © 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HC Consultancy. © Methodiek en documenten ‘Rode Loper Aanpak’ zijn beschermd. i-Depot nrs. 61235 en118044